C++实验一源码

发布于 2018-03-16  6 次阅读


【项目1】:首先让用户给定三角形的三条边长,其次在程序中利用三角形面积的数学公式进行计算,最后将计算结果显示在屏幕上。
【项目2】:首先让用户给定方程的系数a,b,c,其次在程序中利用求解方程根的数学公式进行计算,最后将计算结果显示在屏幕上。

//三角形给定三边求面积。

#include <iostream>
using namespace std;

void math1()
{
cout << "这是一个计算三角形面积的程序" << endl << endl;
float p, a, b, c, s;;
cout << "请输入三角形的第一个边a:";
cin >> a;
cout << endl << "请输入三角形的第二个边b:";
cin >> b;
cout << endl << "请输入三角形的第三个边c:";
cin >> c;
cout << endl << "你要计算的三角形的三条边参数是:" 
<< "a=" << a << " , b=" << b << " , c=" << c << endl;
if (a + b > c && a + c > b && b + c > a)
{
p = (a + b + c) / 2;
s = sqrt((p*(p - a)*(p - b)*(p - c)));//S=√[p(p-a)(p-b)(p-c)]
cout << "给定三角形的面积是:" << s << endl << endl;
}
else
{
cout << "给定数组无法组成三角形" << endl;
}
cout << "再次运行程序,请按下任意键;否则请直接关闭本程序" << endl;
cout << endl << endl << endl;
}


//一元二次方程求根

#include <iostream>
using namespace std;

void math2()
{
	cout << "这是一个计算一元二次方程式的根的程序" << endl 
       << "基础公式为:ax^2+bx+c=0" << endl;
	float a, b, c, X1, X2, delta, genhaodelta;
	cout << "请输入x的平方前的系数a:";
	cin >> a;
	cout << endl << "请输入x的一次方前的系数b:";
	cin >> b;
	cout << endl << "请输入常数c:";
	cin >> c;
	cout << endl << "你想计算的式子为:" 
    << a << "x^2+" << b << "x+" << c << "=0" << endl;
	//以一种直观的方式给出用户想要计算的式子
	delta = pow(b, 2) - 4 * a*c;
	cout << endl;
	if (delta >= 0)//如果delta大于0,则继续计算,否则无解。
	{
		genhaodelta = sqrt(delta);
		X1 = (-b + genhaodelta) / 2 * a;
		X2 = (-b - genhaodelta) / 2 * a;
		if (X1 == X2)//有且仅有一个解的情况下的输出
		{
			cout << a << "x^2+" << b << "x+" << c << "=0" 
               << "有且只有一个根" << endl;
			cout << "X1=X2=" << X1 << endl;
		}
		else//有两个不同解的情况下的输出
		{
			cout << a << "x^2+" << b << "x+" << c << "=0" 
               << "有两个根" << endl;
			cout << "X1=" << X1 << endl;
			cout << "X2=" << X2 << endl;
		}
	}
	else//如果delta大于0,则继续计算,否则无解。
	{
		cout << a << "x^2+" << b << "x+" << c << "=0" 
           << "无解" << endl;
	}
	cout << "再次运行程序,请按下任意键;否则请直接关闭本程序";
	cout << endl << endl << endl;
}

 

运行结果如下:


无聊的并不是这段时光,而是与别人相似的自己。